Druhé lednové zastupitelstvo

Zastupitelstvo se sešlo ke své druhé schůzi v měsíci lednu 30. 1. 2013 a přednostně se zabývalo agendou z prosincové schůze, kterou nestihlo projednat. Naprostou raritou bylo schválení darovací smlouvy Středočeskému kraji na 0,11 m2 pozemku v Riegrově ulici, který vznikl odštěpením od původní parcely při výstavbě nové silnice II/242 na Prahu.

Zastupitelstvo pak jednomyslně odmítlo prodat jeden z obecních pozemků, který sousedí s filiální budovou MÚ (resp. ZUŠ) a městskou knihovnou. Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o dočasné montované stavby, není účelné dnes z pozemku ukrajovat, je třeba myslet i na budoucí potřeby města.

ZM pak projednalo stanovisko města k užívání účelové komunikace mezi ulicí Šebkovou a Levohradeckou, kde došlo ke kolizi s majitelem předmětných pozemků. Zastupitelstvo se ve svém usnesení č. 37-2/13 jednohlasně usneslo, že trvá na tom, aby předmětná část komunikace mezi ulicí Šebkovou a Levohradeckou, parc. č. 3414 a 3415/9, byla užívána v souladu s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením pro Panenskou II z roku 2002.

ZM též konečně schválilo kompetence a výši měsíční odměny neuvolněného místostarosty R. Jandíka.

Do „kyselého jablka“ museli zastupitelé kousnout v případě projednávání pokuty ve výši 50 tis. Kč za správní delikt při výstavbě modulové MŠ v Havlíčkově ulici, kterou městu udělil (na podnět jedné ze zastupitelek města) ÚOHS. Město bude vymáhat pokutu od administrátora akce, CITYPLAN s. r. o., současně však bylo zjištěno, že došlo k prodlení se zaplacením dotyčné pokuty ze strany města.

(Věc byla během následujícího dne napravena, pozn. autora.)

Evergreenem jednání se stal problém vánočního prodeje kaprů a žádost prodejce o kompenzaci ušlého zisku. Ačkoliv se městský úřad nedopustil v této věci protiprávního jednání, jen chyby v komunikaci s prodejci, zastupitelstvo velkoryse schválilo prodejci panu L. Č. dar ve výši 21 tis. Kč na úhradu pokuty od dodavatele ryb (za menší odběr), odpustilo mu náklady za vodné a stočné a za pronájem prodejního stánku. Vedení města se pokusí tuto věc řešit systémově, aby se podobné problémy v budoucnu neopakovaly. Přímá regulace volné hospodářské soutěže však není možná.

ZM pak projednalo a schválilo poslední změny rozpočtu za rok 2012.

ZM se zabývalo problematikou právních služeb poskytovaných městu. V praxi se projevuje zejména problém fakturace a smluvních cen za provedené úkony. Lze celkem snadno vysoutěžit hodinovou sazbu, nikoliv však počet hodin za jednotlivý úkon. Bylo přijato několik opatření, které by měla situaci zlepšit.

ZM též uložilo MÚ zpracovat finanční analýzu financování dostavby základní školy a prověřit možnost dotací (v současnosti má město stále jen zhruba 50 % finančních prostředků na tuto investiční akci). Bez ohledu na tento fakt přípravné projekční práce pokračují. Zastupitelstvo pak již na několikátý pokus neschválilo „určeného zastupitele“ pro pořízení nového územního plánu. Tentokrát chyběl jeden jediný hlas radnímu T. Pařízkovi. Složité jednání proběhlo též v případě schvalování rozpočtových opatření spočívajících v přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých paragrafů na vícepráce interiérových stavebních úprav budovy MÚ. Konkrétní návrhy nebyly schváleny, pouze požadavek na kontrolu průběhu víceprací a již realizovaných plateb.

V závěru dlouhého jednání byly vzaty na vědomí zprávy o činnosti městské policie a zápisy z Rady města. Zastupitelé též vyzvali pana starostu, aby v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích pozastavil dvě usnesení Rady města. Ostrá diskuse na závěr se týkala zveřejnění zvukového záznamu z neveřejného jednání s nájemníky obecních bytů, které jsou navrženy k prodeji. Zvukové záznamy jsou poskytovány pouze účastníkům tohoto jednání, což vyvolalo nesouhlas některých přítomných.

Bude třeba ověřit právní stav věci, zejména zda je vhodnější vycházet z ustanovení Občanského zákoníku, nebo zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.