Malé ohlédnutí za únorovou Radou

Vzhledem k tomu, že do minulého čísla Odrazu se nevešel můj informační článek o jednání RM v únoru, alespoň dodatečně uvádím stručnou verzi článku. Obšírná debata se vedla o přípravě nového organizačního řádu Městského úřadu. Tento úkol na řadu měsíců zamrzl kvůli dlouhodobému onemocnění tajemníka MÚ, do jehož kompetence tato věc náleží. Radní se zatím alespoň dohodli na malé organizační změně, která pomůže přetíženému odboru kanceláře vedení města. RM pak schválila návrh novely statutu městského časopisu Odraz.

Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ

Významným rozhodnutím bylo vyhlášení konkursu na ředitele ZŠ Roztoky. Tento krok není projevem nedůvěry k současné ředitelce školy, ale vyplývá z novely školského zákona, která říká, že ředitele školy zřizované obcí... jmenuje zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let (i když vyhlášení konkurzu však není zřizovateli striktně nařízeno).

Současně rada uložila radnímu J. Drdovi a předsedovi školské komise R. Pejšovi připravit kritéria hodnocení kandidátů v rámci tohoto konkurzu.

Konkurs musí proběhnout tak, aby byl zajištěn nástup nového ředitele/ředitelky od 1. 8. 2013.

Výše poplatků za likvidaci odpadu v roce 2013

Velká diskuse nastala i nad návrhem výše poplatků za sběr, třídění a odstraňování komunálních odpadů v roce 2013.

Radě byl předložen přehled nákladů i výnosů této činnosti a bylo na nich, aby posoudili míru navýšení poplatku, který v současné výši již několik let nepokrývá náklady. Toto navýšení umožňuje změna zákona o odpadech, která stanovila nové limity. Konečné slovo o výši poplatku bude mít zastupitelstvo.

Schválen byl rovněž harmonogram mobilních svozů komunálních odpadů v letošním roce. Jde zejména o cyklický kontejnerový svoz bioodpadu.

Radní pak projednali řadu rutinních bodů, tj. uložení věcných břemen, změn nájemců pozemků pod garážemi i formální úpravy smlouvy s firmou TALORA, a. s. V tomto případě je asi nejzajímavější to, že lhůta pro dokončení výstavby na Panenské se prodlužuje ze dvou na deset let.

Lávku přes potok v Žalově opravíme

Radní se též zabývali žádostí občanů ze Žalova o opravu lávky přes potok v ul. U Zastávky. Je zřejmé, že nepůjde jen o opravu, ale bude nutný větší zásah - zpevnění břehu i úplně nová lávka. Rada s touto akcí souhlasila, požaduje však od MÚ přesnější návrh technického řešení a předběžný rozpočet. Rada schválila výsledky výběrových řízení, a to jednak na rekonstrukci 2. etapy Smetanovy ulice, kterou díky výběrovému řízení pořídíme za podstatně menší peníze, a také na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci vybraných městských komunikací.

Vánoční kapři snad naposled

Radní pak schválili nový Provozní a domovní řád Domu s pečovatelskou službou, schválili obsazení uvolněných bytů v tomto zařízení a opět se zabývali problematikou prodeje vánočních kaprů. RM se rozhodla, že nebude limitovat počet prodejců ani povinné distance jednotlivých prodejních míst, jen uložila MÚ úplně a přesně informovat potenciální prodejce o počtu pronajatých míst.

Na programu nemohla chybět též dostavba školy, resp. školní tělocvičny. Vyjasnily se podmínky pro změnu projektu, aby tělocvična vyhovovala soutěžním utkáním ve volejbale (zvětší se šířka sálu a světlá výška stropu na 7 m). To bude zajisté k obecnému užitku, i když to poněkud prodraží realizaci stavby. Nesmíme však připustit časový skluz realizace.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.