O čem jednala Rada města v červnu

Rada města se v minimálním počtu čtyř radních sešla v mimořádném termínu 26. 6. 2013, aby projednala zejména aktuální záležitosti, které nesnesou odklad.

Řešení „kalové koncovky“ městské ČOV

Radní projednali zprávu místostarosty St. Boloňského o možnostech řešení nové tzv. „kalové koncovky“ městské čistírny odpadních vod. Jakkoliv se jedná o poněkud odtažité téma, jeho vyřešení v blízké budoucnosti je pro město životně důležité. Současný stav lze označit za havarijní a náprava nebude levná - podle kvalifikovaného odhadu 11-17 mil. Kč (podle způsobu řešení a volby technologie). Vzhledem k tomu, že průmyslová i městská čistírna tvoří jeden technologický celek, bude nutná i úzká spolupráce města s VUAB Pharma.

RM se zabývala i žádostí pana K. M. o zrušení stanoviště kontejnerů na separovaný odpad U Rybníčku, který obtěžuje zápachem a hlukem a není ani žádnou ozdobou města. Vzhledem k tomu, že kontejnery nechce u svého domu prakticky nikdo a nelze se tomu divit, pokusíme se sehnat dotaci na vybudování kontejnerů podzemních. Z vlastního rozpočtu je těžko pořídíme, neb je to dosti nákladná věc. Vzhledu města by to ovšem velmi prospělo.

Pokusíme se jednat o rekonstrukci silnice

V další části se radní zabývali veřejnými zakázkami pro obec, a to na úpravy školní jídelny, rekonstrukci vybraných komunikací (1. etapa), pronájem nebytových prostor a opravu střechy kaple na levohradeckém hřbitově. RM též otevřela problém, který se velmi dotýká občanů města a jeho fungování, ale jehož řešení leží převážně mimo naše možnosti - a to rekonstrukci hlavní komunikace, tedy Lidické a Nádražní ulice. Projekt je hotov několik let, ale dotýká se zájmů mnoha vlastníků přilehlých pozemků, kteří vyjadřují s výstavbou nesouhlas. Proto vezmeme iniciativu do svých rukou a zahájíme s těmito vlastníky jednání.

Rada města nedoporučila zastupitelstvu souhlasit s návrhem na dílčí změnu územního plánu v ulici Nad Vinicemi, neb se jedná o nesystémové opatření. Kromě toho se připravuje nový územní plán, kde by se měly takové požadavky řešit komplexně a v souvislostech.

Posvítíme si na dlužníky

Rada též v souladu se zákonem o obcích provedla revizi dlužníků města za nájemné a služby. Výše dluhu je nepřiměřeně vysoká. Některé, zejména z let 2006-8, jsou již nevy-mahatelné, a proto nebylo jiné řešení, než je účetně odepsat. V případě dvou dlužných položek však bude RM požadovat vysvětlení po společnosti zajišťující správu bytového fondu. U „živých“ dluhů může být důsledkem i návrh na zrušení nájemní smlouvy k bytu.

Stejně tak se radní zabývali možnosti vymáhání pohledávek za odpady, včetně exekuce na majetek.

Rada projednala zápis z jednání komise výstavby a rozvoje města, která se po roce opět sešla. Výsledkem je řada důležitých doporučení, kterými se budou odbory MÚ dále zabývat.

S ohledem na nezvykle svižný průběh skončilo jednání ještě za denního světla.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.