Rozpočet města na rok 2017

Rozpočet města pro tento rok je poměrně ambiciózní. Měli bychom proinvestovat cca 75 milionů Kč. Pokud bychom do tohoto součtu zahrnuli i větší opravy (např. chodníků), nákup pozemků či plánovací dokumentaci, přesáhla by tato částka dokonce 90 milionů Kč. Rád bych vás se schváleným rozpočtem seznámil podrobněji.

Příjmová strana rozpočtu

V rozpočtu je na straně příjmů počítáno s významným růstem daňových příjmů, které městu chodí na základě tzv. rozpočtového určení daní. S tímto růstem počítá jak Svaz měst a obcí, tak zejména ministerstvo financí.

Další významnou změnou jsou příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury, kterou město pronajímá Severočeským vodovodům a kanalizacím. Tento správce byl totiž loni přesoutěžen v tzv. koncesním řízení a díky tomu bude město každý rok dostávat za pronájem vodovodů a kanalizací více než doposud. To se samozřejmě pozitivně promítá i do příjmové stránky rozpočtu. Město má zároveň povinnost tyto příjmy použít na obnovu právě vodohospodářské infrastruktury.

V neposlední řadě jsme se rozhodli do rozpočtu zapojit a tím na investice využít část peněz, které jsme v minulých letech díky dobrému hospodaření ušetřili. Celkem má město našetřeno přibližně 65 milionů Kč, v tomto roce chceme z ušetřených peněz proinvestovat 46 milionů Kč.

Výdajovou stránku rozpočtu Vám kvůli větší přehlednosti představím po jednotlivých oblastech.

Školy a školky

V letošním roce budou zahájeny práce na nové budově základní školy v Žalově. V této souvislosti je v rozpočtu počítáno s výdaji na projektovou dokumentaci, na nákup pozemku a v rezervě i s částkou na případné zahájení samotné stavby. Dále bude v roztocké budově školy instalována klimatizace v knihovně a ve sborovně. Roztocká školní jídelna bude odhlučněna. Celkové investice plánované v rámci základní školy mohou dosáhnout až výše 20 milionů Kč.

V tomto roce bychom od září měli otevřít tři nové třídy mateřských škol. Jedna bude postavena za Kaštánkem v Palackého ulici. Další dvě budou v upraveném objektu za městskou knihovnou. Všechny nové třídy budou spadat pod MŠ Spěšného.

V areálu této školky dojde k rekonstrukci a zejména obnově vybavení v kuchyni a jídelně. Tyto investice budou dohromady stát téměř 12 milionů Kč.

V základní umělecké škole byla loni dokončena krásná půdní vestavba. Letos je v plánu zavedení klimatizace a další drobné opravy.

Silnice

Hlavní prioritou v oblasti silnic a chodníků bude rekonstrukce žalovských ulic Krásného, Muhlbergerova, Pilařova a Příčná. Původně jsme plánovali práce zahájit již loni, ale z důvodu archeologických průzkumů jsme museli začátek akce odložit do roku letošního. Investice to bude významná. Kromě již zmiňovaného průzkumu a nových povrchů se zde bude měnit i část vodovodních řadů a veřejné osvětlení. Celkové náklady jsou rozpočtovány na 18 milionů Kč.

Dále počítáme se spoluúčastí města ve výši 2 milionů Kč na sanaci skal v serpentině. Ta by měla celkem stát přibližně 14 milionů Kč a bude financována zejména z evropských dotací a částečně i Středočeským krajem. Počítáme s opravou chodníku v Palackého ulici, dokončením projektových dokumentací na ulice, kde je nezpevněný povrch, s dalšími provozními opravami včetně uličních vpustí či s drobnými úpravami parteru.

V příštích týdnech budu jednat na krajském úřadu o urychlení přípravných prací v souvislosti s průtahem města. Tato komunikace je krajská. Jsem přesvědčen, že se mi v průběhu roku podaří, aby byl přepracován projekt tak, aby byla tato veliká investice vůbec uskutečnitelná. Následně se budu samozřejmě snažit, aby Středočeský kraj v co nejbližší době zahájil samotné opravy.

Já osobně se domnívám, že v této oblasti bychom v roce 2018 měli navázat rekonstrukcí ulice Dobrovolného a opravou Kroupky a Kostelní uličky.

Kultura a sport

Největší investicí v této oblasti, která může letos dosáhnout až 10 milionů Kč, bude zahájení prací na rekonstrukci památkově chráněné vily čp. 125 v Tichém údolí. Zde má vzniknout jedna třída mateřské školy a komunitní centrum s prostory pro volnočasové aktivity.

I nadále bude probíhat modernizace a elektronizace naší městské knihovny. Bude vypsána soutěž na studii stavby nové knihovny a zadní budovy městského úřadu.

Zastupitelstvo schválilo spoluúčast města na revitalizaci atletické dráhy a přilehlých tribun v sokolovně. Doufám, že roztocký Sokol dotaci obdrží a že práce v tomto roce začnou. Město počítá se svou spoluúčastí až do výše 4 milionů Kč.

Za roztockým skateparkem by měl vzniknout nový workout (cvičební tréninkové prvky).

Dotační a grantová podpora roztockých spolků je navýšena o 100 000 Kč na 1,7 milionu Kč. Za to jsem velmi rád, protože dětí a mládeže je v Roztokách čím dál víc a práce našich spolků je mimořádně potřebná.

Veřejný prostor

V letošním roce budou pokračovat práce na novém územním plánu a na zbývajících regulačních plánech. Loni se nám podařilo úspěšně dokončit ožehavý regulační plán pro lokalitu Dubečnice.

Dojde k rekonstrukci městského objektu v Havlíčkově ulici. Vznikne zde tak nejen ordinace pro novou dětskou lékařku, ale i nově upravené prostory klubovny seniorů. Bude opravena střecha městské budovy v Masarykově ulici, kde je lékárna a ordinace. Bude provedena plynofikace šesti městských bytů v Nádražní ulici.

V rámci lokality u přívozu začneme výstavbou cyklostezky po protipovodňovém valu, a to zejména s ohledem na vytvoření bezpečného napojení u vjezdu do města od Prahy.

Bude zahájena revitalizace hřiště v Tichém údolí. Děti se mohou těšit na nové pítko u hřiště v ulici Obránců míru.

V lokalitě Levého Hradce budou zahájeny práce na výstavbě rozptylové loučky a kolumbária.

Vodohospodářská infrastruktura

V této oblasti nás čekají zejména tři zásadní investice. Největší z nich se týká nových tlakových pásem vodovodů v Žalově. Tato investice je nezbytná nejen pro další rozvoj Žalova, ale zejména pro lepší komfort současných obyvatel. Druhou klíčovou záležitostí je projektová dokumentace na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod.

V neposlední řadě jde o poměrně nákladnou, ale nezbytnou rekonstrukci armaturní komory žalovského vodojemu. Počítáme také s dokončením projektových dokumentací pro všechny oblasti, kde ještě není kanalizace, a s projektem rekonstrukce vodovodního řadu v Tichém údolí.

Mnohé drobnější záležitosti jsem zde kvůli omezenému rozsahu nemohl uvést. Jak je vidět, čeká nás spousta práce. Tímto bych chtěl všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na práci pro naše město a na rozvoji příjemného života v něm, velmi poděkovat!

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.