Slovo starosty

Vážení spoluobčané, toto vydání Odrazu je první v novém roce, proto si Vám dovoluji ještě jednou popřát hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce 2016.

Ředitel základní školy rezignoval

Před Vánoci jsme řešili potíže v tuto chvíli s již bývalým ředitelem naší základní školy. Situaci se věnovaly i dvě reportáže TV Nova, které nebyly úplně přesné. Proto si dovolím postup rady města i mě osobně šířeji objasnit. Dne 12. 11. jsem se poprvé od zástupců ředitele dověděl, že nastal problém s absencí pana ředitele. Díky tomu vzniklo několik technicko-organizačních problémů. Ty jsme spolu se zástupci začali okamžitě řešit. V danou chvíli bylo jednoznačně nejdůležitější zajistit řádný chod školy. To se myslím po celou dobu podařilo, za což bych chtěl zástupcům i celému pedagogickému sboru poděkovat. Zároveň jsem se spolu se zástupci pokoušel pana ředitele kontaktovat. To se nám bohužel spíše nedařilo. Pan ředitel pouze nahlásil, že si od poloviny listopadu bere neplacené volno. Další kontakty byly sporadické a začalo být zřejmé, že se jedná o velký problém. Situací se začala zabývat i odborová organizace při základní škole.

Dne 23. 11. zasedala školská komise, která se problematice zevrubně věnovala. Komise doporučila radě města, aby na svém nejbližším jednání ustanovila komisi, která celou situaci prověří. Rada města tak skutečně 2. 12. učinila. O tomto postupu jsem informoval jak školskou radu (8. 12.), která ho vzala na vědomí, tak odborovou organizaci (10. 12.). Zvolený postup byl v dané situaci jediný správný, protože jsme museli postupovat striktně podle platných zákonů. Mnozí se mylně domnívali, že jako starosta mohu dle zákoníku práce absentujícího ředitele odvolat. Nicméně dle školského zákona (což je zákon speciální a má před zákonem obecným - zákoník práce - přednost) je jediným statutárním orgánem školy ředitel, a to samozřejmě i ve věcech pracovněprávních. Je to sice legislativní paradox, že ředitel je jediným svým nadřízeným, ale je to tak. Z tohoto důvodu jako starosta nemám nárok na to, abych nahlížel do ředitelových pracovních výkazů. Mimochodem na základě zákoníku práce přednedávnem odvolali ředitelku základní školy v Psárech a po několika letech soudních sporů muselo město tehdejší neoprávněně odvolané ředitelce vyplatit cca 4 miliony korun. I z těchto důvodů jsme museli postupovat velmi opatrně tak, abychom dodrželi všechna zákonná ustanovení.

Orgánem zřizovatele školy je rada města. Ta může za striktně daných podmínek ředitele odvolat. V našem případě jsme mohli postupovat jedině podle § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona, který říká, že zřizovatel může ředitele školy odvolat z vedoucího pracovního místa z důvodů „závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem". Ze zákona je tedy zřejmé, že proces s ustanovením komise, která celou záležitost řádně vyšetří, byl správný. Kontrolní komise začala fungovat a od zástupců ředitele si vyžádala příslušné dokumenty ke kontrole. Samozřejmě i kontrolní komise musela postupovat dle platných zákonů se všemi lhůtami a formálními požadavky. Uznávám, že se jedná o proces poměrně zdlouhavý, ale stojím si za tím, že to byl postup jediný správný v souladu se zákonem.

Dne 16. 12. se mi ovšem podařilo se s panem ředitelem sejít a na tomto setkání mi předal okamžité vzdání se pracovního místa ředitele naší základní školy a žádost o ukončení pracovního poměru. Za toto jsem rád, protože to bylo nejlepší možné řešení nastalé situace. Rada města tuto skutečnost vzala na vědomí, pověřila řízením školy pana zástupce Josefa Vondru a zadala městskému úřadu připravit podklady pro vypsání výběrového řízení, ze kterého vzejde nový ředitel naší školy.

Závěrem

bych velmi rád poděkoval nejen zástupcům ředitele, ale zejména všem zaměstnancům školy, díky nimž jsme tuto nelehkou situaci zvládli. Jsem přesvědčený, že chod školy bude do výběru nového ředitele řádně zabezpečen.

Se srdečným pozdravem

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
SIovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.