Volby do Zastupitelstva města Roztoky a volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Zastupitelstva města Roztoky a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.V případě konání II. kola voleb do Senátu se toto kolo uskuteční v pátek 17. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 18. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličem do zastupitelstva obce je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Voličem do Senátu je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve II. kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání II. kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volby do zastupitelstva obce: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístek

Volby do zastupitelstva obce: Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.

Voliči budou dodány hlasovací lístky (pro volby do zastupitelstva obce a volby do Senátu I. kolo) nejpozději 3 dny před dnem konání voleb prostřednictvím České pošty. Ve dnech voleb, v případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Volby do zastupitelstva obce: Po obdržení úřední obálky vstoupí volič vždy do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

• 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, které má být v obci zvoleno.

• 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

• 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy v I. kole (šedé barvy ve II. kole voleb) jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb do Senátu, konaného ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat II. kolo voleb. Ve II. kole kandidují pouze 2 kandidáti, kteří se v I. kole umístili na prvních dvou místech.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě vyšle komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V našem městě je 7 volebních okrsků

Ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební místnost: Zámek č. p. 1, Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem.

Ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je volební místnost: Jungmannova 966, Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám. 5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, Žirovnického.

Ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je volební místnost: Školní náměstí 470, Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu.

Ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky) je volební místnost: náměstí 5. května 2, Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova.

Ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je volební místnost: Tyršovo náměstí 480, Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova.

Ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je volební místnost: Zaorálkova 1300, Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova, Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky, V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Železná.

Ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) je volební místnost: Přemyslovská 1193, Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Muhlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Václava Havla, Veselého, V Chatách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

RNDr Eva Skalníková
vedoucí odboru Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.