Zapomenuté výročí


V současné době probíhá kompletní oprava krovu a střechy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci a z tohoto důvodu je kostel momentálně uzavřen.

Trochu jsme přitom pozapomněli na 70. výročí jeho znovuvysvěcení, k němuž došlo s velkou slávou 8. července 1945.

Ve třicátých letech 20. století byl již stav kostela velmi špatný. Bohoslužby se zde konaly jen pětkrát za rok! Na podporu jeho obnovy byl proto v roce 1937 založen spolek Národní matice při památném chrámu Páně sv. Klimenta na Levém Hradci, v jehož čele stál roztocký lékař MUDr. L. Tichý a K. Vlháček z Roztok. Díky tomuto spolku nadšenců byly získány finanční prostředky na celkovou obnovu kostela a jeho okolí, včetně archeologického výzkumu vedeného Dr. Ivanem Borkovským. Při odkrytí kamenné podlahy barokní lodi byly v roce 1939 k nadšení přítomných objeveny základy nevelké rotundy levohradeckého typu s jednou apsidou. Nález byl zprvu Dr. Borkovským časově zařazen do 11. nebo počátku 12. století, ale později sílila domněnka, že jde o autentické pozůstatky Bořivojovy rotundy z 9. století, o níž píše v legendě Život a umučení svátého Václava a jeho báby svaté Ludmily Kristián (snad v 10. století): ... když se kníže Bořivoj vracel z Velké Moravy do Čech, dal mu s sebou arcibiskup (Metoděj) ctihodného kněze Kaicha. „Navrátivše se pak domů, usadili řečeného kněze na hrádku, jehož jméno bylo Hradec, a založili tam kostel ke cti blahoslaveného Klimenta, papeže a mučedníka, satanovi mnoho škod působíce a lid Kristu Pánu získávajíce.“ Vzhledem k tomu, že sv. Metoděj zemřel na Moravě počátkem roku 885, historikové zařazují tuto událost do roku předchozího.

V poválečném období pak převážila hypotéza podporující časové zařazení základů do konce 9. století. Jedním z podpůrných argumentů bylo i nalezení kamene v základovém zdivu, opatřeného dvojitým křížem, který byl ztotožněn se základovým kamenem stavby. Později se však právě tento kámen (lapis primarius) stal podkladem pro pozdější datování, až do 11. století (viz P. Sommer: Začátky křesťanství v Čechách, Garamond, 2001, s. 38: „... nová datace unikátního základního kamene nalezeného v torzu levohradecké rotundy objevené Ivanem Borkovským. Protože se základní kameny objevily v zemích s rozvinutým křesťanským rituálem snad v 10., s jistotou však v 11. století, je vyloučeno, aby církevní kultura Čech ... užívala tento kámen již ve století devátém. Z toho vyplývá logická konkluze, že levohradecká rotunda nepochází z Bořivojovy doby.")

Ale zpět k válečné epizodě kostela.

Základní kámen levohradeckého kostela (foto S. Boloňský)

Po provedených opravách, při nichž byly (bohužel neodborně) odkryty i gotické fresky v presbytáři, bylo připraveno nové otevření kostela, a to na 8. června 1941. Na přímý příkaz K. H. Franka však byla slavnost na poslední chvíli zrušena a kostel zůstal do konce války uzavřen. Zásah okupační správy byl zřejmě motivován obavou z adorace cyrilometodějské křesťanské misie, což nepřímo potvrzuje mínění, že základy rotundy se vztahují k Bořivojovu kostelu.

Dnes se připouští i možnost, že první kostel na Levém Hradci, a tedy v Čechách, byl dřevěný a časem podlehl povětrnosti. Byl proto později nahrazen necelou kamennou stavbou z opukových kvádříků, jejíž základy se nacházejí pod podlahou dnešní svatyně. Ta byla později v souvislosti s barokní přestavbou kostela zbořena (Tomáš Pešina z Čechorodu ji prý ještě v 17. století viděl).

Otázka datování levohradecké rotundy je velmi zajímavá a jistě se k ní v Odrazu ještě vrátíme. Základy jsou v letní sezoně s průvodcem přístupné (momentálně ovšem nikoli), a můžete se proto nechat fascinovat pohledem na základy stavby, jejíž stáří sahá možná až do počátků českého státu a jeho christianizace.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Výročí roku 2017 | Stanislav Boloňský
Divadélku Kvítko bude čtyřicet | Marie Bartulíková
Gratulujeme k úspěchu! | Lada Krupková Křesadlová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.