Zářijové zastupitelstvo

Ke své poslední schůzi v tomto volebním období se v obstojném počtu sedmnácti sešli zastupitelé 24. září 2014.

Jakkoli někteří, a zejména některé zastupitelky, přišli na tuto derniéru i ve společenském oblečení, průběh jednání až zas tak slavnostní nebyl. Trochu byla i cítit blízkost voleb a někteří kolegové dávali přednost osobní prezentaci před ryze pracovním jednáním. Tím se stalo, že přestože navržený program jednání nebyl příliš rozsáhlý, polovina agendy zůstala neprojednána. Znamená to, že nové ZM bude muset tento dluh přednostně vyřídit, aby nenastaly městu problémy z prodlení (viz např. dodatky ke smlouvám zajišťující chod čistírny odpadních vod apod.). Ale popořadě.

Město přispěje TJ Sokol 400 tis. Kč

Úvod jednání byl svižný a byla projednána a schválena žádost TJ Sokol Roztoky o prodloužení termínu čerpání finančního daru města na stavební úpravy záchodů, sprch a šaten sokolovny. Nad to dalo zastupitelstvo sokolům i malý bonus na odchodnou v tom, že výši tohoto daru navýšilo na 400 tis. Kč v dobré víře, že se v příštím roce konečně dočkáme nového hygienického zázemí sokolovny, které je dlouhodobě oprávněně kritizováno jako nevyhovující.

Diskuse nad peticí, která nedorazila

Po projednání zprávy Městské policie však byl na žádost veřejnosti zařazen na program mimořádný bod, a to ústní informace o plánované výstavbě dalších tří objektů VTP v Žalově v areálu bývalého Barumu. Jakkoli je zájem veřejnosti o tuto problematiku zcela pochopitelný a oprávněný, původní věcná informace nabobtnala na 50minutovou diskusi s řadou silných vyjádření, leč bez konkrétního závěru. Situace je taková, že zatím byla Rada města pouze seznámena s první variantou studie, která ještě neznamená konkrétní krok k realizaci záměru. Je třeba také dodat, že tento záměr není věcně v rozporu s platným územním plánem.

Tradiční přestřelka se odehrála nad souborem návrhů rozpočtových opatření, která vyústila v neschválení dvou z nich. Pozitivní však bylo jednomyslné schválení navýšení adresné rezervy na investice ZŠ, na dovybavení nových prostor, školní pomůcky i zakoupení nové myčky „černého“ nádobí ve školní jídelně. Schváleno bylo i rozpočtové opatření mající řešit havarijní stav serveru MÚ.

Rozpočtovou změnou byl i souhlas ZM o přesunu finančních částek mezi paragrafy k tomu, aby bylo možné finančně pokrýt tzv. předplacené nájemné kalového hospodářství ČOV (na dobu 10 let).

Na tato rozpočtová opatření tradičně navázalo projednání zápisu z finančního a kontrolního výboru.

Koncesní řízení na provozovatele VaK může konečně začít

Po krátké přestávce byl na pořadu velmi důležitý bod - schválení kvalifikačních podmínek pro koncesní řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací města. Někteří zastupitelé vznesli celkem pochopitelnou námitku, že kvalifikační požadavek pouze dvouleté praxe provozování čistírenských zařízení podobné velikosti jako v Roztokách je příliš měkký a neubrání nás před vstupem nekompetentní firmy do soutěže. Na straně druhé zástupce servisní firmy, která pro město podmínky zpracovala, argumentoval obavou z možného napadení tvrdších podmínek, které by bylo možné považovat za diskriminační, a to s odkazem na precedenční rozhodnutí soudu. Výsledkem ostré diskuse bylo neúspěšné hlasování o původním znění dokumentace. Z dohodovacího řízení vzešel pozměňovací návrh na zpřísnění tohoto požadavku na 5 let, který byl poměrem hlasů 16 : 1 schválen.

Zákaz podomního prodeje trvá

Vzhledem k tomu, že byl z pléna podán procedurální návrh na předčasné ukončení jednání (12 pro, 2 proti, 3 se zdrželi), stihlo ZM už jen z podnětu ministerstva vnitra zrušit Obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje, kterou mezitím Rada okamžitě nahradila nařízením obce č. 1/2014. Je tedy potřeba zdůraznit, že zákaz podomního prodeje v Roztokách trvá, jen je upraven jinou legislativní formou.

A to byla tečka za jednáním, které pokračovalo společenským setkáním zastupitelů v nedaleké restauraci. Zůstalo neprojednáno 12 bodů agendy, což je „dárkem“ novému zastupitelstvu. To se sejde na svém prvním pracovním jednání nejdříve na konci listopadu.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.